top of page

רישום פלילי - שאלות ותשובות

כיצד אפשר להיפטר מרישום של תיק סגור?

  • במסגרת הביטול האוטומטי שהמשטרה מבצעת.

  • הגשת בקשה לראש מדור מידע פלילי במשטרת ישראל, לביטול הרישום.

  • הגשת בקשה לגורם החקירתי המוסמך במשטרה, לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה. רישום של תיק שנסגר בעילה זו מתבטל מרישומי המשטרה.

 

כיצד אפשר לצמצם את הפגיעה התעסוקתית הנגרמת לאדם בשל קיומו של רישום פלילי או משטרתי?

  • הגשת בקשה לביטול רישום של תיק סגור או רישום של תיק שההליכים בו עוכבו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.

  • לעתים, תיק חקירה משטרתי נסגר בעילת סגירה לא מתאימה. במקרה זה כדאי להגיש בקשה לגורם החקירתי המוסמך במשטרה, לשינוי עילת הסגירה בתיק החקירה לחוסר אשמה. רישום של תיק שנסגר בעילה זו מתבטל מרישומי המשטרה.

  • הגשת בקשה לנשיא המדינה לקיצור תקופות התיישנות ומחיקה. קיצור תקופות אלה מצמצם את רשימת הגורמים הזכאים לקבל את המידע מהמשטרה.

  • בדיקת טעויות שנפלו ברישומים הפליליים והמשטרתיים. למשל: הרישום מתייחס לעבירה חמורה בעוד בעל הרישום הורשע בעבירה אחרת וקלה; הרישום נרשם על שם המתלונן במקום על שם החשוד; חישוב שגוי של התיישנות ומחיקה.

  • ביצוע בדיקה: האם הגורם שקבל מידע הפלילי אודות אדם, קיבל אותו כדין? האם גורמים המחויבים על-פי החוק לקבל הסכמת האדם כתנאי לקבלת המידע קיבלו את הסכמתו בפועל? האם מילוי תצהיר או שאלון בדבר קיומו של עבר פלילי, כתנאי להעסקה, נדרש כדין?

 

האם ניתן למחוק הרשעה?

על פי החוק, "מחיקה" אין משמעותה מחיקה פיזית מן המרשם הפלילי.
משמעותה של מחיקה היא הגבלה על מסירת מידע פלילי ולא ביטולו. החוק קובע רשימה מצומצמת של גורמים הזכאים לקבל מידע על הרשעות או החלטות אחרות של בית משפט שנמחקו.
אשר על כן, משטרת ישראל מנהלת את הרישומים שנמחקו בהתאם להוראות החוק ואין לראש האגף לחקירות ולמודיעין סמכות לבטל מהמרשם הפלילי הרשעות או החלטות אחרות של בית משפט שנמחקו.​

מהי "תעודת יושר"?

המשטרה אינה נותנת "תעודת יושר". הכוונה היא ל"תעודת מידע פלילי", שכונתה בעבר "תעודת יושר" והיא למעשה מידע פלילי המצורף לתעודה בשפה האנגלית ומיועד לנציגויות זרות בארץ, לנציגויות ישראל בחו"ל ולרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי במשרד הרווחה.

מי רשאי לעיין במידע הפלילי?

רק האדם שהמידע נוגע לו זכאי לעיין במידע הפלילי שעל שמו. במהלך השנים הלכה והתפשטה התופעה של ניצול לרעה של זכות העיון, על-ידי מעסיקים פרטיים וכן על-ידי גורמים שאינם זכאים לקבל מידע פלילי על-פי החוק. אלה דורשים מהאדם כי ימסור להם את התדפיס הנוגע לו, כתנאי להעסקתו או לצרכים אחרים, כמו קבלה ליישוב קהילתי.
לפי סעיף 22 לחוק, הדורש או משיג מהמרשם הפלילי מידע שאינו זכאי לקבלו, לשם העסקה או לצורך קבלת החלטה אחרת בעניינו של האדם שהמידע אודותיו, עובר על החוק.
מבנה התדפיס הנמסר במסגרת מימוש זכות העיון מאפשר לאדם שקיים לגביו מידע פלילי למסור למעסיק רק את העמוד הראשון, שבו פרטיו המזהים, אזהרות לגבי סודיות המידע והעבירות הפליליות הקבועות בחוק, ללא רישומיו הפליליים. כך, המעסיק אינו יכול לדעת אם מדובר באדם שאין לגביו כלל רישומים פליליים, או באדם בעל רישומים פליליים אשר בחר למסור לו את העמוד הראשון בלבד.

bottom of page