top of page

צוואות וירושות

צוואה נועדה לאפשר לאדם לקבוע בעצמו כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, שאם לא כן יחולו עליו הוראות חוק הירושה. חשוב כי בצוואה יבואו לידי ביטוי מדויק ובהיר רצונותיו של המצווה. עליה לעמוד בדרישות החוק, כדי למנוע טענות עתידיות כנגד תקפותה.
 
לרישום צוואה חשיבות מיוחדת במקרים הבאים:בני זוג הנמצאים בהליך גירושין - המצווה אינו רוצה שבת זוגו תירש אותו.

בני זוג שהתגרשו ולהם ילדים קטינים - המצווה אינו רוצה כי במותו גרושתו תקבל לידיה את האחריות לניהול הרכוש שהוא מוריש לילדיהם המשותפים, ומעדיף למנות לצורך זה קרוב משפחה או אדם מהימן אחר.

גניבת זרע - המצווה מבקש למנוע מצב בו הילד שנולד מגניבת הזרע יתבע פירוק שיתוף בדירת המגורים של בת זוגו וילדיהם המשותפים.

כאשר המצווה חי בזוגיות עם ידועה בציבור -  צוואה מבטיחה את זכויות ילדיו מנישואין קודמים ותימנע סכסוך לגבי זכויותיה בעיזבון לאחר פטירתו.

נישואין שניים כאשר לכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו - צוואה מבטיחה את זכויות ילדיו של המצווה לאחר פטירתו ומסדירה את זכויות בת הזוג החדשה.

bottom of page