top of page

ניסיון במרשם פלילי

שירות של כ-15 שנה במדור מידע פלילי במשטרת ישראל (המנהל את המרשם הפלילי של המדינה), שכלל, בין היתר:


מתן מענה משפטי לכלל הסוגיות הכרוכות בניהול מאגר המרשם הפלילי של מדינת ישראל.


הובלת ההיבט המשפטי של הקמת המערכת הפלילית החדשה (המנהלת, בין היתר, את המרשם הפלילי), שנכנסה לפעולה באוגוסט 2011. פרויקט זה הינו בעל משמעות לאומית.


השתתפות בהליכי חקיקה הנוגעים למשטרת ישראל ולמרשם הפלילי בפרט, בכלל זה החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.


ייצוג המשטרה בוועדות הכנסת.


השתתפות בצוות מקצועי מצומצם, בראשות משרד המשפטים, שגיבש את הצעת חוק המידע  הפלילי, התשע"ו-2016, אשר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ונדונה כעת בוועדת החוקה חוק ומשפט.


ליווי משפטי של פרויקטים ממוחשבים בתחום ניהול המרשם הפלילי.


מתן עמדת המשטרה למשרד לביטחון הפנים ולגורמים נוספים ביחס להסמכת פקחים בעלי סמכויות אכיפה וגיבוש קריטריונים לבחינת העבר הפלילי של המועמדים.


מתן הרצאות בנושא המרשם הפלילי בתוך המשטרה ומחוצה לה.


עבודה מול משרד המשפטים ומשרדי ממשלה נוספים בנושאים הנוגעים למשטרה ולמרשם הפלילי.

bottom of page