top of page

רישום פלילי ומשטרתי

מרשם פלילי לעומת רישומים משטרתיים; הרשעה לעומת תיק סגור

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן: החוק) קובע כי משטרת ישראל תנהל מרשם פלילי הכולל הרשעות ועונשים פליליים והחלטות אחרות של בתי המשפט בהליכים פליליים. בנוסף, החוק קובע כי המשטרה מוסמכת לנהל רישומים אחרים, הדרושים לה לצרכיה. מכוח הוראת חוק זו, מנהלת המשטרה את הרישומים המשטרתיים הכוללים תיקי חקירה פתוחים ומשפטים תלויים ועומדים וכן תיקים סגורים. המרשם הפלילי חסוי ומידע ממנו נמסר אך ורק לגורמים הזכאים לקבלו, לצרכים שנקבעו בחוק ובהיקף הקבוע בו.

התיישנות ומחיקה
חוק המרשם הפלילי קובע תקופת התיישנות ותקופת מחיקה המגבילות את משך הזמן שבו נמסר המידע מהמרשם הפלילי לגורמים הזכאים לקבלו. בתום כל תקופה, מצטמצם מספר הגורמים הזכאים לקבל מידע על-פי החוק וכך מצטמצמות השלכות הרישומים הפליליים על חייו של האדם שהמידע נוגע לו. כמו כן, החוק קובע סמכות לנשיא המדינה לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה.

זכות עיון במידע הפלילי

כל אדם זכאי לעיין במידע הפלילי הנוגע לו. המעיין מקבל תדפיס הכולל מידע ממאגר המידע הפלילי של המשטרה, כמפורט להלן:

א. פרטי רישום מהמרשם הפלילי - הרשעות, עונשים פליליים והחלטות אחרות של בית משפט בהליכים פליליים.

ב. רישומים משטרתיים - תיקי חקירה ומשפטים תלויים ועומדים; תיקי חקירה שנסגרו (למעט תיקים שנסגרו בעילה של חוסר אשמה) ותיקים שההליכים בהם עוכבו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה; החלטות שלא לחקור: אי תביעה ופ"א נילון.​

תיקים סגורים

המשטרה מעבירה מידע על תיקי חקירה סגורים למספר מצומצם של גופים בלבד. החוק מאפשר לבעל הרישום לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים. ראש האגף לחקירות ולמודיעין, וכן ראש מדור מידע פלילי שהוסמך לכך על ידו, מוסמכים לבטל רישומים של תיקים סגורים לפי קריטריונים שנקבעו בתקנות המרשם הפלילי (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט-2009 (להלן: התקנות).  
תקנות אלה מבחינות בין ביטול תיקים סגורים הנוגעים לעבירות שאינן פשע לבין ביטול תיקים שעניינם פשעים, וכן בין ביטול אוטומטי לביטול שבשיקול דעת.

ביטול אוטומטי של רישומי תיקים סגורים: ככלל, תיקים סגורים בחשד לביצוע עבירות שאינן פשע יבוטלו לבגיר בתום שבע שנים ולקטין בתום חמש שנים מיום ביצוע העבירה, ב"ביטול אוטומטי".
ביטול אוטומטי מתבצע ישירות במערכות המשטרה ואינו תלוי בהגשת בקשה לביטול על ידי בעל הרישום. ביטול זה אינו חל על עבירות מסוג פשע ועל עבירות עוון מסוימות שהוחלט שלא להפעיל עליהן את הביטול האוטומטי.

 

ביטול רישומי תיקים סגורים בהפעלת שיקול דעת: ביטול רישומים של תיקים סגורים בחשד לביצוע עבירות פשע איננו אוטומטי אלא בשיקול דעת. ביטול בשיקול דעת חל אף על עבירות עוון מסוימות שהוחלט שלא להפעיל עליהן את הביטול האוטומטי.
הקריטריונים לביטול נקבעו בתקנות והם: משך הזמן שעבר מיום ביצוע העבירה, גילו של בעל הרישום במועד ביצוע העבירה, מהות העבירות שיוחסו לבעל הרישום וחומרתן, חומרת הפגיעה בקורבן, קיומם של רישומים אחרים לגבי אותו אדם, ביטולים קודמים של רישומי תיקים סגורים ונסיבותיו האישיות של בעל הרישום.
בנוסף, נקבע תנאי סף של חלוף מספר שנים ממועד ביצוע העבירה: בחשד לביצוע עבירה שאינה פשע  בידי בגיר - 5 שנים; בידי קטין - 3 שנים; בחשד לביצוע עבירת פשע  בידי בגיר - 7 שנים ובידי קטין - 5 שנים.

bottom of page