top of page

תביעות קטנות

אזרחים רבים נתקלים בעוולות רבות בתחום הצרכני. בימ"ש לתביעות קטנות דן בתביעות לתשלום סכום שלא יעלה על 33,400 ש"ח, או למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו, או לביטול עסקה, אשר שווי כל אחד מהם אינו עולה על הסכום הנ"ל. עוה"ד לייב תוכל לסייע בניסוח כתבי תביעה לבימ"ש לתביעות קטנות ובהגשתן לביהמ"ש. בבימ"ש לתביעות קטנות לא ניתן להיות מיוצג על ידי עו"ד אלא במקרים חריגים.

bottom of page